РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУРегистар
удружења


5000183236611

БУ
428/2021

Дана
25.01.2021. године

Београд


Регистратор
Регистрa удружења који води Агенција
за привредне регистре, на основу члана
27. Закона о удружењима („Сл. гласник
РС”, бр. 51/2009, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др.
закон) и члана 15. став 1. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне
регистре („Службени гласник РС”,
99/2011, 83/2014 и 31/2019), одлучујући о јединственој
регистрационој пријави оснивања правних
лица и других субјеката и регистрације
у јединствени регистар пореских
обвезника: СРПСКИ ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ,
коју је поднео/ла:


Име
и презиме: Слободан Јанковић


доноси:


Р
Е Ш Е Њ Е


Усваја
се јединствена регистрациона пријава
оснивања правних лица и других субјеката
и регистрације у јединствени регистар
пореских обвезника и региструје се у
Регистар удружења:


Назив:
СРПСКИ
ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ


Облик
организовања:
Удружење


Скраћени
назив:
СДС


Седиште
и адреса:
ДУБРОВАЧКА
16,

Београд-Стари
Град, СТАРИ ГРАД,

Србија


Матични
број:
28315414


ПИБ:
112317457


Датум
оснивања:
05.01.2021


Датум
доношења Статута:
05.01.2021


Делатност
удружења:
9499
– Делатност осталих организација на
бази учлањења


Подаци
о заступнику:


Име
и презиме: Слободан Јанковић

ЈМБГ:
1012975710264

Пребивалиште:
Београд (град), Србија


Предвиђено
време на које се удружење оснива:
Неограничено


Област
остваривања циљева:

Успостављање
и очување демократског поретка у држави,
користећи сва расположива уставом и
законом дозвољена средстваО
Б Р А З Л О Ж Е Њ Е


Подносилац
јединствене регистрационе пријаве број
БУ 428/2021, поднео је дана 21.01.2021. године,
регистрациону пријаву за регистрацију:

СРПСКИ
ДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ

у
Регистар удружења и документацију
заведену у потврди о поднетој регистрационој
пријави број БУ 428/2021. Поступајући у
складу са одредбом члана 17. став 3. и 4.
Закона о поступку регистрације у Агенцији
за привредне регистре, подносилац је
доставио јединствену регистрациону
пријаву заведену под бројем БУ 428/2021, а
позивајући се на претходно одбачену
јединствену регистрациону пријаву број
БУ 45/2021, јер је утврђено да нису испуњени
услови из члана 14. став 1.
6)
истог Закона. Проверавајући испуњеност
услова за регистрацију прописаних
одредбом члана 14. Закона о поступку
регистрације у Агенцији за привредне
регистре, регистратор је утврдио да су
испуњени услови за регистрацију и донео
је одлуку као у диспозитиву.

Висина
накнаде за вођење овог поступка утврђена
је на основу Одлуке којом се уређује
висина накнаде за послове регистрације
и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре и која је јавно
објављена на званичној интернет страни
Агенције.


УПУТСТВО
О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:


Против
овог решења може се изјавити жалба
министру надлежном за послове државне
управе, у року од 30 дана од дана објављивања
на интернет страни Агенције за привредне
регистре, преко Агенције за привредне
регистре непосредно писмено, усмено на
записник или путем поште, са административном
таксом у износу од 480,00 динара за жалбу
по Тар. бр. 6. и таксом за другостепено
решење у износу од 550,00 динара по Тар.
бр. 9. Закона о републичким административним
таксама („Службени гласник РС”, бр.
43/03, 61/05, … , 95/18 и 38/2019).Напомена:
лице овлашћено за заступање удружења
има обавезу да у року од 15 дана од дана
регистрације оснивања изврши евидентирање
стварног власника у Централну евиденцију
стварних власника, под претњом прекршајне
одговорности.
РЕГИСТРАТОР


________________

Нивес
Чулић


РЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ