ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Здрава и очувана животна средина је основа добробити и квалитета живота. Зато, СДС подржава све активности које доприносе очувању и побољшању животне средине. Залажемо се за свеобухватну контролу оператера, који током својих активности могу довести до загађења ваздуха, воде и земљишта, као и за успостављање обавезе стриктног придржавања важећих стандарда и прописа.
СДС сматра да Србија треба да буде активан члан међунарoдних конвенција којима се штити и унапређује животна средина. Залажемо се и за заштиту биодиверзитета у Србији и активну међународну сарадњу са циљем глобалне заштите биодиверзитета. СДС сматра да треба заштита животне средине, са нагласком на заштиту ваздуха, воде и земљишта од различитих облика загађења треба повезати са одрживим пољопривредним политикама и заштитом биљног и животињског света.

Политика заштите животне средине мора да буде уграђена у различите секторске политике (пољоприведа, енергетика, рударство, саобраћај и грађевина). Развијање свести и едукација о значају заштитe животне средине треба да буде део образовних програма у oсновном и средњем образовању.